با به چالش کشیدن دیگر بازیکنان توسط کارتهای بازی که در دست دارید و کوتاه ترین دماغ برنده بازی شوید بازیکن اول یک کارت از میان کارتهای خود انتخاب کرده و بر عکس به وسط بازی قرار داده و آن را اعلام می کند مثلا می گوید من یک کارت جادوگر دارم.

بازیکن دوم کارت مشابه بازیکن اول را اگر دارد برعکس پایین می آورد و اعلام می کند اگر بازیکن دوم کارت مشابه را ندارد می تواند کارت دیگری پائین آورد ولی آن را به دروغ مشابه کارت اول اعلام کند اگر بازیکن دوم متوجه دروغ گفتن بازیکن اول شود آن را اعلام می کند و در غیر این صورت بازیکن اول در صورتی دروغ گو نباشد، بازیکن دوم آن را دروغ گو خوانده باشد باید یک دماغ روی عینک خود قرار دهد.

ادامه بازی ...... توضیحات کامل در دفترچه راهنما ذکر شده است.

کاتامینو یک پازل با حالتهای مختلف می باشد که به طرح معماهای گوناگون می پردازد.

این بازی همچنین یک نوع سـاخت و ساز کوچک است که قـدرت فـکر کردن را بیدار کرده و مهارت های دیداری را تقویت می کند و اصول اولیه ساخت اشکال سه بعدی را یاد می دهد.

هدف بازی: ساخت چیدمانهای مختلف با استفاده از تعداد خاصی از مهره ها در صفحه بازی که هر چه تعداد مهره های به کار گرفته شده افزایش یابد، بازی سخت تر می شود.

این بازی دارای هزاران حالت گوناگون می باشد.

وینو مینو یک پازل با حالتهای گوناگون می باشد که به طرح معماهای گوناگون می پردازد.

این بازی همچنین یک نوع ساخت و ساز کوچک است که قدرت فکر کردن را بیدار کرده و مهارت های دیداری را تقویت می کند و اصول اولیه ساخت اشکال سه بعدی را یاد می دهد.

هدف بازی: ساخت چیدمانهای مختلف با استفاده از تعداد خاصی از مهره ها در صفحه بازی که هر چه تعداد مهره های به کار رگرفته شده افزایش یابد، بازی سخت تر می شود.

این بازی دارای هزاران حالت گوناگون می باشد.

۱. یکی از معماها را انتخاب کرده و قطعات پازل را همان طور که نشان داده شده به روی صفحه بازی قرار دهید.

۲. سپس همه قطعات باقی مانده را در صفحه بازی جای دهید. قطعات مختلف می توانند از هر جهت و از هر طرف در صفحه گذاشته شوند٬ به شرط آن که برآمدگی های کف صفحه اجازه جای گیری آنها را بدهد.

۳. هر معما فقط یک راه حل دارد. پاسـخ درسـت را میـتوانید درانتـهای دفترچه راهنما پیدا کنید

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازیمن تویز می باشد.