با به چالش کشیدن دیگر بازیکنان توسط کارتهای بازی که در دست دارید و کوتاه ترین دماغ برنده بازی شوید بازیکن اول یک کارت از میان کارتهای خود انتخاب کرده و بر عکس به وسط بازی قرار داده و آن را اعلام می کند مثلا می گوید من یک کارت جادوگر دارم.

بازیکن دوم کارت مشابه بازیکن اول را اگر دارد برعکس پایین می آورد و اعلام می کند اگر بازیکن دوم کارت مشابه را ندارد می تواند کارت دیگری پائین آورد ولی آن را به دروغ مشابه کارت اول اعلام کند اگر بازیکن دوم متوجه دروغ گفتن بازیکن اول شود آن را اعلام می کند و در غیر این صورت بازیکن اول در صورتی دروغ گو نباشد، بازیکن دوم آن را دروغ گو خوانده باشد باید یک دماغ روی عینک خود قرار دهد.

ادامه بازی ...... توضیحات کامل در دفترچه راهنما ذکر شده است.

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازیمن تویز می باشد.